Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: voedingscoach: mevrouw J. van der Loo, handelende als zelfstandig gevestigd orthomoleculair voedingscoach / hormoon factor trainer. Cliënt: diegene aan wie door de voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach wordt uitgeoefend.  Dit zal bij het praktijk/huisadres van de voedingscoach zijn: Marokkostraat 117, 2408 JE te Alphen aan den Rijn of op een nader af te spreken locatie.

Artikel 2. Algemeen De voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Artikel 3. Basis De voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedingscoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het behandeladres aanwezig te zijn, dient hij de voedingscoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingscoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingscoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Tariefstelling Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingscoach de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de voedingscoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. Consulten in pakketten hebben een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden na datum aankoop.

Artikel 6. Intellectuele eigendom De voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de voedingscoach contant of per overmaking te geschieden op de dag van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een factuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de voedingscoach, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de voedingscoach uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,= administratiekosten. Indien, de nota na 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht De voedingscoach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Het advies van de voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij voedingscoach.

Artikel 10. Vergoeding zorgverzekeraars De diensten van de voedingscoach worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.